Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     Menu

     Všeobecné obchodní podmínky

     Všeobecné obchodní podmínky

     NÁKUPNÍ ŘÁD


      1.  Všeobecná ustanovení
      2.  Předmět smlouvy
      3.  Místo plnění
      4.  Objednání zboží, uzavření smlouvy
      5.  Cena a placení
      6.  Dodací lhůta
      7.  Dopravní podmínky, poštovné
      8.  Záruka, reklamace
      9.  Vrácení zboží
     10. Závěrečná ustanovení

     1. Všeobecná ustanovení
     a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti KOEXIMPO, spol. s r.o., IČ 18055826) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její  nedílnou součástí.
     b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

      

     2. Předmět smlouvy
     Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách KOEXIMPO, spol. s r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. KOEXIMPO, spol. s r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
      - bezvadné 
      - zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
      - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
      - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

     3. Místo plnění
     Místem plnění je dodací adresa uvedená kupujícím nebo sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

      

     4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
     a)Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
     b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
     c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
     d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

     5. Cena a placení
     Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách KOEXIMPO, spol. s r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

     K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

     6. Dodací lhůta
     Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
     Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

     7. Dopravní podmínky, poštovné
     Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro ČR

     Česká pošta 120.00 Kč *
     Expresní balíková služba Geis 120.00 Kč *  **
     Osobní vyzvednutí zboží 0.00 Kč  ***

     *Pro zásilky nad 2 000.00 Kč (bez DPH) 2 420.00 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

     **Pro firmy, maloobchody a velkoobchody využíváme pouze Expresní balíkovou službu.Příjemce musí být přítomen na dodací adrese v den dodání. Přepravce Vás bude telefonicky kontaktovat předem.

     ***V době od 8.00 do 15.00 hod v sídle firmy Koeximpo, spol. s r.o., Lipová 1986, Český Těšín.


     Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

     Dobírkou 0.00 Kč
     Převodem z účtu 0.00 Kč ****
     V hotovosti při os. odběru 0.00 Kč

     ****Tato možnost platí pouze pro zákazníky, kteří mají pro platbu převodem uzavřenou smlouvu.

     Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

     8. Záruka, Reklamace
     Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené v e-shopu www.fandy.cz a v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců, pokud zákonem nebo na daňovém dokladu není uvedená jiná.
     V případě reklamace zboží (kvalitativní, kvantitativní, věcné nebo jiné) v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Koeximpo spol. s r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín. Před odesláním nás kontaktujte na tel. +420 558 761 897 nebo na e-mail: fakturace@koeximpo.cz.
     K reklamovanému zboží prosím přiložte:
      - kopii daňového dokladu a záručního listu
      - záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
      - přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou
     Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech nejdéle do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
     V případech, kdy reklamaci uplatňují smluvní partneři, je možno se obrátit na obchodního zástupce nebo přímo na reklamační oddělení tel. +420 558 761 897.

     9. Vrácení zboží
     V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců do sídla provozovatele. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
      - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
      - v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu
      - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)
      - s dokladem o jeho zakoupení
     Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz (náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy) doporučujeme nás kontaktovat na tel.: +420 558 761 897 nebo písemně na e-mailu: fakturace@koeximpo.cz s tímto obsahem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky (číslo objednávky), ze dne (datum objednávky) na položku/ky (uvést zboží). Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet (číslo učtu)."Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

     10. Závěrečná ustanovení
     Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené všeobecnými obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

     Platné od 29. 05. 2018

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

     Zpráva byla odeslána