Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     Používateľ
     Menu

     Nákupný poriadok

       

     Všeobecné obchodní podmínky

     I. Základní ustanovení

     1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“)

     KOEXIMPO, spol. s r.o.

     Se sídlem: Nádražní 41/5, 737 01 Český Těšín

     vedená u Krajského soudu v Ostravě oddílC, vložka 837 

     IČ: 18055826

     DIČ: CZ18055826

     Kontaktní údaje :

     e-mail : info@fandy.cz,telefon :+420 602 573 598, www :www.fandy.cz

     www :www.fandy.cz

     (dále jen „ prodávající“)

     1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen:„kupující – spotřebitel“), nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:„ kupující –podnikatel“) (dále společně jen: „ kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fandy.cz(dále je „ internetový obchod“).

     1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

     1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

     II. Informace o zboží a cenách

     1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

     1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

     1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

     1. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

     III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

     1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

     1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

     • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

     • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

     1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

     1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

     1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. 

     1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

     1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku e-mailem odeslaným na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

     1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zbožív  internetovémobchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

     1. Prodávající je oprávněn i) neakceptovat objednávku kupujícího neboii) požadovat úhradu kupní ceny před odesláním zboží neboiii) od uzavřené smlouvy kdykoliv odstoupit před dodáním zboží, pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím (zejména v případě, kdy v 6 měsících bezprostředně předcházejících učinění objednávky nepřevzal zboží nebo neuhradil jeho cenu).

     IV. Zákaznický účet

     1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

     1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

     1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

     1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

     1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

     1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

     V. Platební podmínky a dodání zboží

     1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

     • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 176406266/0300, vedený u ČSOB, a.s.

     • bezhotovostně platební kartou

     • dobírkou v hotovosti při předání zboží

     1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

     1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

     1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

     1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

     1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není považována za zálohu. Prodávající není povinen odeslat zboží dříve, než dojde k úhradě kupní ceny.

     1. Zboží je kupujícímu dodáno:

     • na adresu určenou kupujícím objednávce

     • osobním odběrem v provozovně prodávajícího: sklad Lipová 1986, Český Těšín

     1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

     1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     1. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, po jejím uplynutí odstoupit od smlouvy pro porušení povinnosti kupujícím.

     1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě, a to na e-mail sdělený v objednávce.

     1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

     VI. Odstoupení od smlouvy

     1. Kupující – podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

     1. Nárok na akční výhodu v podobě nákladů na dodání zdarma vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla pro poskytnutí akční výhody. Pokud kupující vrací pouze část zboží (částečné odstoupení od kupní smlouvy) a cena ponechaného zboží nepřekračuje stanovenou hranici pro nárok na akční výhodu, zaniká nárok na takovou akční výhodu a prodávající má právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů na nejlevnější nabízený způsob dopravy v případě ohledně ponechaného zboží. Prodávající je oprávněn započítat tyto náklady oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny vráceného zboží.

     1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

     1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

     1. V případě, že kupující odstoupí (třeba i částečně) od smlouvy, je kupující povinen předat prodávajícímu zboží, ohledně kterého došlo k odstoupení od smlouvy. 

     VII. Práva z vadného plnění

     1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     1. Kupující – podnikatel je oprávněn právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

     • výměnu za nové zboží,

     • opravu zboží,

     • přiměřenou slevu z kupní ceny,

     • odstoupit od smlouvy.

     1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

     • pokud má zboží podstatnou vadu,

     • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

     • při větším počtu vad zboží.

     1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

     1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

     1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

     1. Volbu způsobu reklamace uplatněné kupujícím – spotřebitelem má kupující, jinak způsob vyřízení reklamace volí prodávající.

     1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se u kupujícího – podnikatele řídí §1914 až 1925 a §2099 až 2117 občanského zákoníku, není-li v těchto obchodních podmínkách upraveno jinak.

     VIII. Doručování

     1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

     1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

     IX. Mimosoudní řešení sporů

     1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

     1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

     1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

     X. Závěrečná ustanovení

     1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

     1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

     1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

     1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem12.9.2023.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdny

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr

     Napíšte nám

     Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.

     Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinné pole

     Správa bola odoslaná