Kategória
  Značky
   Blog
     Nenájdené žiadne produkty.
     Používateľ
     Menu

     Nákupný poriadok

     Nákupný poriadok

     NÁKUPNÝ PORIADOK

     1. Všeobecné ustanovenia

     2. Predmet zmluvy

     3. Miesto plnenia

     4. Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy

     5. Cena a platba

     6. Dodacia lehota

     7. Dopravné podmienky, poštovné

     8. Záruka, reklamácia

     9. Vrátenie tovaru

     10.Záverečné ustanovenia

      

     1. Všeobecné ustanovenia

     a) Kupujúci učinením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (spoločnosti KOEXIMPO, spol. s r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

     b) Ak nie je medzi účastníkmi zjednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovaru na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvo elektronickej pošty) vo formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

     2. Predmet zmluvy

     Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach KOEXIMPO, spol. s r.o., v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. KOEXIMPO, spol. s r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

     -bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

     -vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území ČR

     -vybavený českými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamom pozáručných opráv, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


     3. Miesto plnenia

     Miestom plnenia je dodacia adresa uvedená kupujúcim alebo sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou než kupujúcim je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.


     4. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

     a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, predovšetkým cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

     b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

     c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

     d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody zjednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.


     5. Cena a platba

     Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach KOEXIMPO, spol. s r.o. sú platné v momente objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z predĺženia z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

     Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

     K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.


     6. Dodacia lehota

     Dodacia lehota začína bežať odo dňa obdržania záväznej objednávky pod podmienkou obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo predať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezapríčinenými predávajúcim.

     Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznamujú včas výpadok výroby či oneskorenie dodávok. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr v posledný deň zjednanej alebo dodatočne zjednanej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.


     7. Dopravné podmienky, poštovné

     Prehľad možných spôsobov doručenia zásielky a jej ceny pre SK:

     Expresná balíková služba GLS SK 7.00 EUR * **
     Osobné vyzdvihnutie tovaru 0.00 EUR

     *Pre zásielky nad 80.00 EUR (bez DPH) 96.80 EUR (vrátane DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

     **Pre firmy, maloobchody a veľkoobchody využívame len Expresnú balíkovú službu. Príjemca musí byť prítomný na dodacej adrese v deň dodania. Prepravca Vás bude telefonicky kontaktovať vopred.

     ***V čase od 8.00 do 15.00 hod v sídle firmy Koeximpo, spol. s r.o., Lipová 1986, Český Tešín.
      

     Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

     Na dobierku 0.00 EUR
     Prevodom z účtu 0.00 EUR ****
     V hotovosti pri os. vyzdvihnutí 0.00 EUR

     ****Táto možnosť platí len pre zákazníkov, ktorí majú pre platbu prevodom uzatvorenú zmluvu.

     Dodacia lehota je do 3 pracovných dní od predania zásielky k prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ihneď oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú potom priložené v označenom balíku.

     8. Záruka, Reklamácia

     Reklamačné podmienky sú plne v súlade so zákonom č. 40/1964 Sb., Občianskeho zákonníka (ČR) a v situáciách, ktoré nie sú priamo riešené týmito reklamačnými podmienkami, sa postupuje podľa ustanovenia tohto zákona. Právo zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) je možné uplatniť iba na tovar zakúpený v e-shope www.fandy.cz a v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, pokiaľ zákonom alebo na daňovom doklade nie je uvedená iná.

     V prípade reklamácie tovaru (kvalitatívnej, kvantitatívnej, vecnej alebo inej) v záručnej dobe je miestom uplatnenia reklamácie prevádzka firmy Koeximpo spol. s r.o., Lipová 1986, 737 01 Český Tešín. Pred odoslaním nás kontaktujte na tel. +420 558 761 897 alebo na e-mail: fakturace@koeximpo.cz .

     K reklamovanému tovaru prosím priložte:

     - Kópiu daňového dokladu a záručného listu

     - Záručný list výrobcu, ak bol s tovarom dodaný

     - Presný popis závad a ich prejavov, ak bola reklamácia zasielaná poÅ¡tou.

     Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení tovar zaslaný zákazníkovi na náklady predávajúceho. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch najďalej do 3 pracovných dní. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak.

     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosti dňom akceptácie prijatia tovaru predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky dané zákonom a Obchodnými podmienkami predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva kompletne ruší a zmluvné strany sú povinné navrátiť všetky plnenia, ktoré si na jej základe poskytli.

     V prípade zasielania reklamovaného tovaru predávajúcemu sa za deň prijatia reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti tovaru predávajúcim. A za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň predania vybavenej reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je kupujúci tiež povinný poslať reklamovaný tovar spolu so všetkým príslušenstvom a spolu s kópiou záručného listu a žiadosťou o reklamáciu a kópiou daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu tovaru. Pri tejto preprave je za riadne doručenie k predávajúcemu zodpovedný kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.

     V prípadoch, kedy reklamáciu uplatňujú zmluvní partneri, je možné sa obrátiť na obchodného zástupcu alebo priamo na reklamačné oddelenie tel. +420 558 761 897.


     9. Vrátenie tovaru

     V súlade so zákonom č. 367/2000 Sb. (ČR), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené spôsobom objednania iným než osobne. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov do sídla prevádzkovateľa. V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

     - tovar musí byÅ¥ nepoÅ¡kodený, bez znakov užívania či opotrebovania

     - v pôvodnom nepoÅ¡kodenom a neotvorenom obale

     - so vÅ¡etkým prísluÅ¡enstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.)

     - s dokladom o jeho zakúpení

     Pre urýchlené vybavenie odstúpenia od zmluvy a navrátenie peňazí (náklady na dopravu nie sú predmetom odstúpenia od zmluvy) odporúčame kontaktovať nás na tel.: +420 558 761 897 alebo písomne na e-mail fakturace@koeximpo.cz s týmto obsahom: „Odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa objednávky (číslo objednávky) zo dňa (dátum objednávky) na položku/ky (uviesť tovar). Vrátenú čiastku za vrátený tovar prosím vráťte na účet (číslo účtu).“

     Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.


     10. Záverečné ustanovenia

     Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle definície § 52 odst. 3 Občianskeho zákonníka (ČR), teda ak sa jedná o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


     Platné od 29. 05. 2018

      

      


      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdny

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím, čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr

     Napíšte nám

     Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.

     Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinné pole

     Správa bola odoslaná